ข่าวประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสำนักงาน
ประชาชน/ผู้เสียภาษี
สำหรับบุคลากร
  
190258_0.JPG
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น มอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

080158_3.JPG
การแข่งขันกีฬาข้าราชการสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น
 : ผู้บันทึกข้อมูล